อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาด้านรูป

อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาด้านรูป

การตกแต่งภายนอกและภายใน ของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบอัตลักษณ์ล้านนาภาคเหนือของไทยหรือล้านนามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมพบว่ามีเอกลักษณ์ของตนเองได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกที่ส่งผลให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยสถาปัตยกรรมเก่าที่ลงเรืออยู่เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาคารบ้านเรือนค่อยๆเลือนหายไปเนื่องจากวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้จึงไม่ทนทานต่อสภาพอากาศผุพังไปตามสภาพการณ์  สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในเป็นลักษณะของกายภาพที่สัมผัสด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นสัมผัสที่สำคัญอย่างยิ่งในบรรดาประสาทสัมผัสของการรับรู้สถานประกอบการสปาในจังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในเช่นเป็นสถานประกอบการที่นำเอาอาคารบ้านพักอาศัยมาดัดแปลงให้เป็นปรับปรุงใช้สอดคล้องกับการใช้งานสถานประกอบการที่อยู่ในอาคารพาณิชย์หรือสถานประกอบการที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อสปาเรียนนวดโดยตรง

Tagged